ECC-C 2016 Men - Listing Rounds

Round 1 (Round Robin)

Round 2 (1v2)

Round 3 (3v4)

Round 4 (Loser(1v2) v WInner(3v4))